Informacja o funduszach europejskich

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obciążników siodłowych i pierścieniowych jako czynnik uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej firmy Mikołajczyk Zbigniew Piotr”

nr RPDS.01.05.01-02-0112/16-00

w ramach

Osi Priorytetowej nr 1 „.Przedsiębiorstwa i innowacje”

Działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałania nr 1.5.1 ”Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat nr 1.5 A” Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020